BUS Vedtægter

Vedtægter opdateret og godkendt på mødet 2022-01-25.

§ 1 Konstituering

Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd – Aalborg – BUS – Aalborg – er et råd bestående af repræsentanter fra følgende organisationer i Aalborg Kommune:

  • Danske Baptisters Spejderkorps
  • De grønne pigespejdere
  • Det Danske Spejderkorps
  • DUI – Leg og Virke
  • Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF
  • KFUM-spejderne i Danmark
  • KFUM og KFUK i Danmark

§ 2 Sammensætning

Hver organisation har to repræsentanter i rådet.

Hver organisation organiserer selv udpegningen af sine repræsentanter.

§3 Konstituering

Rådet konstituerer sig selv med formand og kasserer.

Konstitutionen gælder for et år ad gangen.

§4 Formål

Rådets formål er at være et forum, hvor fælles problemstillinger ved at være børne- og ungdomsforening i Aalborg Kommune kan debatteres.

Rådet skal holde sig orienteret om kommunens politik på området, herunder støtte og- tilskudsregler.

Rådet udvirker, at der skabes opmærksomhed blandt organisationskredsen om valget af repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget (valg af to medlemmer for en 4-årig periode der følger kommunalvalgsperioden)

§5 Interne møder

Rådet holder ordentligvis møder minimum to gange om året. Rådet indkaldes af formanden pr. mail. Årets første møde holdes i januar. I rådets møder deltager de to medlemmer af folkeoplysningsudvalget, der er valgt af samme organisationskreds.

§6 Information

Rådet udarbejder egne referater fra møderne.

Referaterne udsendes pr. mail til kontaktpersoner/repræsentanter fra medlemsorganisationerne.

Rådet udsender i øvrigt information til enhederne/repræsentanter/kontaktpersoner efter egen beslutning.

§7 Stormøder

Rådet kan i særlige tilfælde indkalde repræsentanter fra alle enheder i organisationskredsen til fællesmøder, hvor der kan etableres direkte dialog om problemstillinger, der kræver fælles stillingtagen.

§8 Økonomi

Udgifterne ved at drive BUS søges dækket af organisationerne. Kontingent fastsættes hvert år i januar. Ved rådets opløsning fordeles aktuelle kassebeholdning mellem medlemsorganisationerne, der har været aktivt repræsenteret rådet i løbet af de seneste to år.

§9 Vedtægtsændringer

Ændring af disse vedtægter kræver, at fire ud af de syv tilsluttede organisationer er enige.