BUS Vedtægter

 

§ 1 Konstituering

Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd – Aalborg – BUS – Aalborg – er et råd bestående af repræsentanter fra følgende organisationer i Aalborg Kommune:

  • Danske Baptisters Spejderkorps
  • De grønne pigespejdere
  • Det Danske Spejderkorps
  • DUI – Leg og Virke
  • Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF
  • KFUM-spejderne i Danmark
  • KFUM og KFUK i Danmark

§ 2 Sammensætning

Hver organisation har 2 repræsentanter i rådet.

Hver organisation organiserer selv udpegningen af sine repræsentanter

§3 Konstituering

Rådet konstituerer sig selv med formand og kasserer

Konstitutionen gælder for 1 år ad gangen. .

§4 Formål

Rådets formål er at være et forum, hvor fælles problemstillinger ved at være børne- og ungdomsforening i Aalborg Kommune kan debatteres.

Rådet skal holde sig orienteret om kommunens politik på området, herunder støtte og- tilskudsregler.

Rådet udvirker, at der skabes opmærksomhed blandt organisationskredsen om valget af repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget (valg af 1 medlem i starten af byrådsperioden og valg ag 1 tilforordnet hvert år)

§5 Interne møder

Rådet holder ordentligvis møder 2 gange om året. Rådet indkaldes af formanden. Årets første møde holdes i januar. I rådets møder deltager det medlem af folkeoplysningsudvalget, der er valgt af samme organisationskreds – samt det tilforordnede medlem af Folkeoplysningsudvalget, der måtte være valgt af den samme organisationskreds.

§6 Information

Rådet udarbejder egne referater fra møderne.

Referaterne udsendes pr. mail til kontaktpersoner/repræsentanter fra medlemsorganisationerne.

Rådet udsender i øvrigt information til enhederne/repræsentanter/kontaktpersoner efter egen beslutning.

§7 Stormøder

Rådet kan i særlige tilfælde indkalde repræsentanter fra alle enheder i organisationskredsen til fællesmøder, hvor der kan etableres direkte dialog om problemstillinger, der kræver fælles stillingtagen.

§8 Økonomi

Udgifterne ved at drive BUS søges dækket af organisationerne. Kontingent fastsættes hvert år i januar. Ved rådets opløsning fordeles aktuelle kassebeholdning mellem medlemsorganisationerne.

§9 Vedtægtsændringer

Ændring af disse vedtægter kræver, at 4 ud af de 7 tilsluttede organisationer er enige.